DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Muzeum Narodowe w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Data publikacji strony internetowej: 2018.02.01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.03.31.

Strona internetowa jest jedynie częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • nie wszystkie komponenty interfejsu użytkownika oraz ważne grafiki mają kontrast przynajmniej 3:1 względem sąsiadujących kolorów – kontrast jest za niski;
 • osoby słabowidzące nie mają możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami, mają możliwość zmiany wielkości czcionki;
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • obrazy na stronie nie mają tekstu alternatywnego
 • serwis zawiera pliki PDF, DOC itp., choć korzystanie z nich starano się ograniczyć do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie; odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików, tak aby były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
 • serwis nie zawiera znaczników;
 • serwis zawiera też dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów; w miarę możliwości będziemy je poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.02.28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Marcinkowskim poprzez adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. numer telefonu

61 85 68 039. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, informację o preferowanym sposobie kontaktu oraz wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla siebie sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, podając jednocześnie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym nie może to być termin późniejszy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: Rzecznik Praw Obywatelskich

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi.

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Wydawca i redakcja serwisu w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki
Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
przełączniki zmiany kontrastu
Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Metodologia badań

Witryna została przeskanowana za pomocą ogólnodostępnego narzędzia w sieci Internet o nazwie WAVE Web Accessibility Evaluation Tool (dostępnego pod adresem https://wave.webaim.org/) przeznaczonego do badania dostępności stron internetowych. Wynik skanowania zwrócił:

 • 0 błędów krytycznych
 • 0 błędów kontrastowych

oraz komunikat: Gratulacje! Nie wykryto żadnych błędów! 

Dostępność architektoniczna

MUZEUM NARODOWE W POZNANIU

INFORMACJE DLA GOŚCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Muzeum Narodowe w Poznaniu – Galeria Malarstwa i Rzeźby (gmach główny) Aleje Marcinkowskiego 9
Od dnia 19.09.2023 z powodu rozpoczętego remontu wejście do Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz kasa ze sklepem i szatnia znajdują się w historycznym gmachu (budynek przy skrzyżowaniu Al. Marcinkowskiego i ul. Paderewskiego). Do budynku prowadzą dwa schody. Drzwi wejściowe oraz kolejne drzwi wahadłowe są ciężkie. Wewnątrz należy pokonać 8 stopni, by dostać się na poziom wysokiego parteru.

Historyczny gmach Muzeum nie posiada wind.
Zwiedzanie ekspozycji wymaga poruszania się po schodach.
Personel Muzeum służy pomocą we wniesieniu wózka dziecięcego po schodach na wyższy parter budynku. W tym miejscu można pozostawić własny wózek dziecięcy na czas zwiedzania oraz wypożyczyć wózek inwalidzki lub balkonik z siedziskiem.

W przestrzeni muzeum znajdują się ławki i siedziska, na których można usiąść i odpocząć.

Polski Język Migowy – dostępna jest aplikacja PJM o nazwie „Muzea w PJM”, zakładka Muzeum Narodowe w Poznaniu, zawierająca nagrania wybranych obiektów i opisy poszczególnych galerii w PJM (część tłumaczonych na PJM obrazów jest wyłączona z ekspozycji z powodu remontu).

Brak własnego parkingu, w tym miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.
Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w strefie przed Muzeum Narodowym w Poznaniu. Link do wykazu miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami zarządzanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, został podany na końcu Deklaracji architektonicznej.

Do Muzeum można wejść z psem asystującym.

Brak tłumacza języka migowego (PJM).

Brak pętli indukcyjnej przy kasie.

Toalety znajdują się na poziomie -1 w historycznym gmachu oraz na poziomie parteru w nowym gmachu. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażona w przewijak dla niemowląt, znajduje się na poziomie partert w nowym gmachu. Do tej części budynku od strony historycznego gmachu prowadzą schody.
Muzeum Sztuk Użytkowych Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Góra Przemysła 1

Do Muzeum prowadzi stroma droga wyłożona kostką brukową oraz wydzielony chodnik.
Alternatywny dostęp do budynku dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym (do poziomu 0 budynku prowadzą schody) jest możliwy od strony budynku Raczyńskiego (20 m za głównym wejściem, po lewej stronie).

Po przybyciu na teren Muzeum Sztuk Użytkowych prosimy o telefon pod nr 61 85 68 073.
Wezwany pracownik Muzeum rozłoży rampę na 3 schody budynku Raczyńskiego i pokieruje zwiedzających do holu Muzeum. Po wizycie pomoże opuścić budynek.

Wewnątrz budynku komunikacja pionowa jest w pełni dostępna.

W holu muzeum znajduje się kasa. W kolejnym pomieszczeniu mieści się szatnia, a dalej toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz winda, którą można dostać się na wystawy stałe (poziom 0, 1 oraz 2) oraz wystawy czasowe (poziom -1). Na poziomie 1 znajduje się druga toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku znajduje się też winda prowadząca na taras widokowy. Na zamkniętej kondygnacji tarasu widokowego (poziom 6) znajduje się platforma uruchamiana przez pracownika ochrony, na którą wjeżdża się wózkiem. Podniesienie platformy z wózkiem umożliwia znalezienie się na wysokości okien tarasu. Tu dostępna jest trzecia toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem znajduje się makieta Zamku Królewskiego przeznaczona do dotykania i opatrzona opisem w języku Braille’a.

Pomieszczenia wystaw stałych oraz winda i toalety są opisane w języku Braille’a. Oddział posiada plany sytuacyjne wszystkich kondygnacji oraz materiały tyflograficzne.

Przy szatni można wypożyczyć wózek inwalidzki oraz balkonik z siedziskiem, a także pozostawić swój wózek dziecięcy na czas zwiedzania (we wnęce pod schodami w holu).

Dostępne jest miejsce parkingowe po zachodniej stronie wieży. Potrzebę wjazdu i parkowania prosimy zgłosić za pomocą domofonu umieszczonego przy bramie wejściowej lub dzwoniąc pod nr 61 85 68 073.

Do Muzeum oraz do przylegającego do niego parku można wejść z psem asystującym.

Brak tłumacza języka migowego (PJM).

Brak pętli indukcyjnej przy kasie.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie 0, 1 i 6.

Muzeum Historii Miasta Poznania Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu (Ratusz), Stary Rynek 1

Muzeum jest obecnie nieczynne dla zwiedzających do września 2021. Projekt nowej ekspozycji w piwnicach gotyckich zakłada zainstalowanie tam kamer tak, aby niepełnosprawni na poziomie parteru (w Sali Recepcyjnej) na ekranie telewizora mogli obejrzeć ekspozycję w/w wnętrzach. W dalszych planach remontu Ratusza (od poziomu parteru do drugiego piętra) przewidziano wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony południowej budynku i zainstalowanie windy w pionie klatki schodowej.

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Stary Rynek 9

Wejście do muzeum dla osób niepełnosprawnych to przeszklone, automatycznie rozsuwane drzwi (wejście główne) od strony ulicy Jana Baptysty Quadro.

Dostępne są ekspozycje na parterze, przemieszczenie się na piętro jest utrudnione (schody, brak windy).

Brak tłumacza języka migowego.

Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum Instrumentów Muzycznych Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Stary Rynek 45/47

Wejście do muzeum dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony Starego Rynku (wejście główne).

Dostępna jest ekspozycja na parterze, przemieszczanie się na pozostałych kondygnacjach jest utrudnione (schody, brak windy).

Brak tłumacza języka migowego.

Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, ul. Grobla 25

Wejście do muzeum dla osób niepełnosprawnych jest utrudnione (schody przy wejściu na teren parku i przed wejściem do samego muzeum).

Obsługa pomaga w zwiedzaniu ekspozycji na wszystkich kondygnacjach, do dyspozycji winda.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum Pałac w Rogalinie Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Rogalin 62-022, ul. Arciszewskiego 2

Trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się przy kasie biletowej na ul. Arciszewskiego 1. Osoby z niepełnosprawnością ruchową, które posiadają bilet na zwiedzanie ekspozycji mogą, po zgłoszeniu w kasie, wjechać pojazdem mechanicznym na dziedziniec pałacowy oraz przed galerię malarstwa, a także wypożyczyć na czas zwiedzania jeden z dwóch wózków dla osób z niepełnosprawnością.

Przy kasie znajduje się plan z zaznaczonymi drogami ułatwiającymi poruszanie się po rezydencji osób niepełnosprawnych ruchowo.

Goście muzeum z dysfunkcją wzroku (ale również osoby widzące) mogą poznać elementy rezydencji dzięki usytuowanej przy kasie muzeum makiecie zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie, przeznaczonej do dotykania i opatrzonej opisami w piśmie Braille’a.

Pałac

Wejście do pałacu dla osób z niepełnosprawnością znajduje się w prawym skrzydle od strony parku. Po dojechaniu do wejścia prosimy uruchomić dzwonek i poczekać na przybycie pracownika muzeum, który otworzy wejście i wpuści do budynku na poziom parteru.

W pałacu znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami łącząca wszystkie kondygnacje oraz toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Goście pałacu z dysfunkcją wzroku (ale również osoby widzące) mogą skorzystać z bezpłatnych audioprzewodników z audiodeskrypcją. Po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, można też poznać pałac dzięki makietom dotykowym z planami poszczególnych wnętrz oraz wybranymi elementami ich historycznego wystroju.

Galeria obrazów

Główne wejście do galerii obrazów dostępne jest bez barier architektonicznych z południowej, niższej części parku. Wewnętrzne wejście od strony pałacu umożliwiają dwa schodołazy. W galerii malarstwa znajdują się albumy reliefowe dla niewidomych i słabo widzących, zawierające dziesięć wybranych obrazów z kolekcji Edwarda Aleksandra Raczyńskiego.

Powozownia

Wejście do powozowni dostępne jest z dziedzińca pałacowego bez barier architektonicznych.

Park

Wejście do parku jest możliwe z parkingu dla niepełnosprawnych przy ul. Arciszewskiego 1 lub z ogólnodostępnego parkingu przy drodze wojewódzkiej 431. Park jest ogólnodostępny. Można się po nim poruszać wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi (bez utrudnień architektonicznych). Na teren parku można wejść z psem asystującym.

Przy wejściu do parku od strony drogi 431 znajduje się plan z zaznaczonymi drogami ułatwiającymi poruszanie się po rezydencji osób niepełnosprawnych ruchowo.

Brak tłumacza języka migowego. Dla gości z dysfunkcją słuchu oferujemy opisy w języku polskim, angielskim i niemieckim, które są dostępne w pałacu, galerii obrazów i powozowni.

Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

Wejście do muzeum dla osób niepełnosprawnych oraz przemieszczanie się po kondygnacjach jest utrudnione (schody, brak windy).

Park jest ogólnodostępny. Można się po nim poruszać wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi (bez utrudnień architektonicznych). Na teren parku można wejść z psem asystującym.

Miejsca parkingowe znajdują się na wprost wejścia na teren obiektu.

Brak tłumacza języka migowego.

Muzeum Zamek w Gołuchowie Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Gołuchów, ul. Działyńskich 1

Wejście do zamku dla osób niepełnosprawnych prowadzi przez park i bramę główną muzeum.

Park jest ogólnodostępny. Można się po nim poruszać wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi (bez utrudnień architektonicznych). Na teren parku można wejść z psem asystującym.

Dostępna jest ekspozycja na parterze, przemieszczanie się na piętro jest utrudnione (schody, brak windy).

Miejsca parkingowe znajdują się w odległości 250 m od wejścia do zamku.

Brak tłumacza języka migowego.